The AZADI KA AMRIT MAHATSOV week celebration took off on the RGNIYD NER Regional Centre (NER), Rajiv Gandhi University (RGU) Campus, Arunachal Pradesh.